Huisreglement Su-Shi © v.1.2.1

1- Introductie

Su-Shi © is een non-profit platform dat zich ten doel stelt om een inclusivistische visie vanuit de islam uit te dragen. De naam Su-Shi © is afgeleid van sunnisme en shiisme, maar het platform staat open voor alle islamitische denominaties (denk aan ahmadiyya, soefisten, alevieten, etc.) die de intra- of interreligieuze dialoog willen aangaan. Su-Shi © kent de veelheid en diversiteit aan interpretaties van de islam bestaansrecht toe. Binnen Su-Shi © is er om die reden geen ruimte voor exclusivistische waarheidsclaims: de islam van vandaag de dag omvat weliswaar een aantal principes, waarden en normen die door alle moslims gedeeld worden, maar de uiting en interpretatie van deze principes verschilt per denominatie, of wellicht zelfs per individu. Su-Shi © gaat in dit opzicht uit van het principe van menselijke en geestelijke vrijheid en autonomie.

Su-Shi © is een ontmoetingsplatform als een format voor activiteiten. In dit document worden onze kernwaarden, doelstellingen, organisatiestructuur en do’s-en-don’ts binnen onze organisatie beschreven.

Voor vragen kun je altijd terecht op: info at su-shi org.

2- Su-Shi © ‘ideologie’

Su-Shi © is constructief van opzet en richt zich op de Nederlandse context: hoewel de situatie in het Midden-Oosten ons aan het hart gaat, zou het een illusie zijn te denken dat het platform aan die situatie iets kan veranderen. Binnen de sektarische thematiek die het Midden-Oosten momenteel in zijn greep houdt, is het echter wel een ideaal van de initiatiefnemers om te voorkomen dat uitingen vanuit sektarische strijd zich manifesteren in Nederland. Concreet is het niet het doel om vanuit Nederland het Midden-Oosten te veranderen, maar wel om het Midden-Oosten niet Nederland te laten veranderen. Om deze reden mag het Midden-Oosterse politieke discours ook geen plaatshebben binnen Su-Shi ©. Het door extremisten gehanteerde principe van takfir (excommunicatie) wijzen wij volledig af en kan derhalve geen plaats hebben in ons discours. Geweld, of oproepen tot geweld, en haat-zaaien is binnen Su-Shi © verboden.

Kernwaarden: gelijkwaardig respect, acceptatie, pluralisme, inclusivisme, diversiteit, opbouwend, evenwichtig, Nederlandse context, positief discours, begrip, kennis, positief constructief.

3- Doelstellingen

Su-Shi © is, conform de beschrijving uit de statuten, een kennis- en netwerkplatform. In eerste aanleg is het de doelstelling om kennis te verspreiden onder moslims onderling en via persoonlijke ontmoetingen. In dit opzicht is de initiële groep initiatiefnemers klein en is de opzet van de doelstellingen nauw. Su-Shi © hanteert hierbij de zogenaamde olievlekformule om meer wederzijdse kennis en begrip tussen moslims van verschillende theologische, culturele, etnische en nationale denominaties in Nederland te bewerkstelligen. Het algemeen belang van intra- en inter- samenleven – in een gemeenschap zonder uitsluiting – staat centraal en wordt benadrukt door te verbinden op grond van intermenselijke waardigheid.

Het opbrengen van waardigheid en respect voor elkaars opvattingen moet het uitgangspunt vormen om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te treden. Als onbekend onbemind maakt, maakt bekend bemind. Door ontmoeting kan wederzijds begrip ontstaan dat leidt tot acceptatie van elkaars belevingswereld.

Vanuit dit platform van respect en acceptatie kunnen later eventueel meer standpunten/doelstellingen verwacht worden. Gedacht kan worden aan het beantwoorden aan vragen uit de Nederlandse samenleving middels de media, en/of het formuleren en uitdragen van een uniform standpunt tegen extreme entiteiten die zowel de doelstellingen van de groep, als mogelijk ook anderen, bedreigen met hun eenzijdige en exclusivistische wereldvisie.

Een utopie, maar mooi streven, is richting een tawhidian-Nederlandse-moslimummah bewegen.

Om de doelstellingen te behalen, kent Su-Shi © (in principe) twee typen van activiteiten:

 1. Een Su-Shi © activiteit:

  Dit type activiteit wordt gekenmerkt door het feit dat het louter geïnitieerd en uitgevoerd wordt door Su-Shi © zelf. Omdat Su-Shi © van zichzelf gescheiden is wat betreft theologische achtergrond, is het geen vereiste dat derde partijen betrokken zijn bij deze activiteiten. Een voorbeeld is de Su-Shi © iftar van 2015. Hulp bij de organisatie - eventueel aangeboden door (een andere) specifieke organisatie(s) - is buitengewoon welkom. Su-Shi © is dan ook gebaseerd op het principe van samen sta je sterk. Daarentegen is het niet zo dat dit type activiteit ‘geclaimd’ kan worden door een ondersteunende organisatie. Hoewel leden van de kerngroep van Su-Shi © ook betrokken kunnen (en mogen) zijn bij andere organisaties, de betrokkenheid bij de organisatie van Su-Shi © activiteiten moet los gezien worden van deze derde organisatie(s);

 2. Een Su-Shi © activiteit opgezet door twee gelijkwaardige organisaties van verschillende denominaties:

  Alle (moslim) organisaties hebben altijd de mogelijkheid om een Su-Shi © activiteit te willen organiseren. Hier zijn echter een aantal voorwaarden aan verbonden.

  Om te waarborgen dat het Su-Shi © principe gehandhaafd blijft, is het noodzakelijk dat de activiteit georganiseerd wordt door twee groepen(/personen) met een andere (theologische) achtergrond. Wanneer een groep afzonderlijk met een voorstel komt, dan zal het Su-Shi © bestuur dan ook op zoek gaan naar een gelijkwaardige organisatiepartner van een andere denominatie. Vervolgens is er altijd een lid van het bestuur van Su-Shi © betrokken bij het verloop van de organisatie; dit uit het opzicht van kwaliteits- en inhoudswaarborg.

  Activiteiten van dit, tweede type zullen achteraf altijd geëvalueerd worden door de twee organiserende partijen en het Su-Shi © bestuur.

Kerntermen: vereniging, samen sta je sterk, diversiteit, positieve houding, ontmoeting in gelijkwaardigheid.

4- Organisatiestructuur Su-Shi ©

Om de lange termijndoelstellingen van Su-Shi © zo goed mogelijk te kunnen behalen, kent Su-Shi © een organisatiestructuur bestaande uit een bestuur en een Kerngroep.

Het bestuur vertegenwoordigt Su-Shi © op alle mogelijke (on)officiële momenten. De (vrijwillige) leden van het bestuur hebben de verantwoordelijkheid over de koers en de activiteiten van Su-Shi ©. De kerngroep bestaat uit de directe betrokkenen bij Su-Shi ©, die zich op vrijwillige basis inzetten voor de Su-Shi © filosofie en hiermee bijdragen aan de totstandkoming van activiteiten, en het behalen van de doelstellingen. De kerngroep functioneert tevens als klankbord en controlegroep voor het bestuur.

4.1- Bestuur Su-Shi ©

Het bestuur kent een aantal rechten en plichten ten opzichte van Su-Shi ©.

De belangrijkste plicht is het waarborgen van het voortbestaan van Su-Shi © en de doelstellingen van de organisatie. Om deze reden omvat deze plicht van het bestuur het behouden van interne saamhorigheid (of het behoeden voor het tegenovergestelde) en integriteit ten opzichte van alle betrokkenen en derden. In de praktijk houdt dit in dat het bestuur verantwoordelijkheid draagt voor (de inhoud van) de activiteiten en voor het functioneren van de kerngroep. Met dit laatste punt wordt bedoeld: het controleren van de betrokkenheid, houding en invloed van leden van de kerngroep. Vanwege de gemengde samenstelling van de kerngroep en het karakter van Su-Shi © is het noodzakelijk om een scherp oog te houden op de dynamiek binnen Su-Shi ©. Sektarische tegenstellingen, nepotisme, achterklap en andere negatieve uitingen kunnen en zullen door het bestuur benoemd en aangepakt worden. Een voorbeeld in dit opzicht is het houden van toezicht op de organisatie van een Su-Shi © activiteit: wanneer een van de betrokken partijen teveel rechten of verantwoordelijkheden naar zich toe trekt, of zich te solistisch opstelt, dan is het aan het bestuur om deze ontwikkelingen te corrigeren.

Om aan deze plichten te voldoen zijn er directe rechten verbonden aan de posities binnen het bestuur; deze omvatten beslissingsbevoegdheid en een zwaarder wegende stem bij stemmingen (verhouding 2:1).

Het bestuur is een uitvoerend bestuur; de kerntaak bestaat uit het nemen van initiatief tot evenementen, brainstormdiners en de dagelijkse gang van zaken op financieel en communicatief gebied. Het bestuur is statisch qua organisatie en grotendeels qua samenstelling, maar de posities van de leden zijn niet onaantastbaar. De waarborg hierin bestaat uit de roulerende functie van Commissaris Transparantie en Innovatie (CTI) en uit het principe van een ‘motie van wantrouwen’ (zie ‘Algemene dynamiek en functioneren Su-Shi © bestuur’). Daarnaast wordt het bestuur in beginsel voor vier jaar aangesteld. Ieder jaar vindt er een evaluatiemoment plaats, onder leiding van de CTI, ondersteund door de kerngroep.

Voorzitters
Su-Shi © kent een gedeeld voorzitterschap. Vanwege de aard van de organisatie is het zowel logisch als praktisch om een sunnitische- en een shiitische voorzitter te hebben. De voorzitters leiden vergaderingen en zijn de spreekbuis voor het platform. Beleid en strategie worden door de voorzitters uitgedacht met de secretaris. De voorzitters zijn verantwoordelijk voor de juridische status van de organisatie.

Secretaris
De secretaris van Su-Shi © draagt zorg voor de strategie, het beleid, en de communicatie. Hiertoe werkt de secretaris nauw samen met enerzijds de voorzitters (voor de continuïteit) en anderzijds de CTI (voor de dynamiek). Eens per jaar brengt de secretaris een jaarverslag uit.

Penningmeester
De penningmeester draagt zorg voor de financiële huishouding van Su-Shi ©. Dit omvat onder meer ingaande en uitgaande betalingen. Eens per jaar verschijnt er van de hand van de penningmeester een financieel jaarverslag.

Commissaris Transparantie en Innovatie
Dit lid van het bestuur heeft een speciale rol: hij of zij draagt zorg voor de dynamiek binnen het bestuur, en ‘controleert’ het bestuur in die zin ook. Omdat de strategie van Su-Shi © onderhevig zou moeten zijn aan constante vernieuwing en verbetering, zal de CTI nauw samenwerken met de secretaris om een dynamische strategie te waarborgen (zie paragraaf ‘Strategie’: de constante doorontwikkeling van de Su-Shi © ideologie). De CTI is een roulerende functie, die per jaar wisselt. Verkiesbare personen zullen moeten komen uit de groep van de kerngroep of de Vrienden van Su-Shi ©.

De CTI leidt de jaarlijkse evaluatie van de overige bestuursleden.

4.2- Algemene dynamiek en functioneren Su-Shi © bestuur

In het geheel zal het Su-Shi © bestuur bestaan uit vijf personen, van wie er vier een vaste positie bekleden. Indien iemand niet langer een positie wil of kan bekleden, dan zal er intern gekeken worden naar een geschikte opvolger. Indien er ontevredenheid bestaat onder de leden van het bestuur van Su-Shi © over het functioneren van een van de medeleden, dan bestaat er de mogelijkheid dat deze persoon weggestemd wordt. Dit proces kan uiteraard geïnitieerd worden door leden van de kerngroep, maar heeft in principe in de vervolgstap voor het bestuur een besloten karakter, aangezien achterklap, vriendjespolitiek en dergelijke praktijken onwenselijk zijn voor het goed en zelfstandig functioneren van een bestuur. De regels omtrent wegstemmen kennen een unaniem karakter. Dit houdt in dat vier van de vijf leden het er unaniem over eens moeten zijn dat het vijfde lid niet voldoende participeert of zich niet op correcte wijze opstelt, en daarom dient te vertrekken. Het is te allen tijde wenselijk dat de ‘vijfde persoon’ op de hoogte wordt gesteld van onvrede onder zijn/haar medebestuursleden, opdat deze persoon zichzelf kan verdedigen, verbeteren, of zelf kan aangeven niet langer meer betrokken te willen of kunnen zijn. Geen van de vijf functies is vrijgesteld van de mogelijkheid tot een motie van wantrouwen.

Het huidige Su-Shi © bestuur bestaat uit:

 • Anne Dijk: voorzitter
  Portfolio: sunnitische kernwaarden en netwerk / betrokkenheid vrouwen / juridische status Su-Shi ©;
 • Arjen Buitelaar: voorzitter
  Portfolio: shiitische kernwaarden en netwerk / betrokkenheid mannen / juridische status Su-Shi ©;
 • Vincent Vrijhoef: secretaris en vice-voorzitter
  Portfolio: beleid en strategie / communicatie;
 • Ahmad Elhusseini: penningmeester
  Portfolio: fiscale status Su-Shi © / financiële huishouding;
 • Kamel Essabane: commissaris Transparantie en Innovatie (jaargang 2016; roulerende functie)
  Portfolio: controle en dynamiek bestuur Su-Shi © / strategie en innovatie.
4.3- Kerngroep Su-Shi © / Vrienden van Su-Shi ©

Huidige groep:

Husain al-Sabari, Claudia Zahra Hahn, Kelly Tji, Souad Aitikne-Schilder, Zahida Hassan

Nota bene: van alle betrokkenen wordt onafhankelijkheid gevraagd. Het bijdragen aan discussies over de statuten en de toekomst van Su-Shi © vindt idealiter plaats op basis van persoonlijke overwegingen, en niet op basis van vertegenwoordigings- of andere belangen.

4.3.1 Kerngroep houdt in dat je met regelmaat betrokken bent bij Su-Shi © en dat je de verantwoordelijkheden hiertoe ook accepteert. Dit betekent bijvoorbeeld dat je vergaderingen bezoekt (ca. eens per drie maanden op dit moment, data altijd in overleg). Deze rol komt met stemrecht over de activiteiten en de koers van Su-Shi ©. Per persoon is het altijd mogelijk er een bepaalde portfolio toegekend kan worden.

De kerngroep is zeer belangrijk voor Su-Shi ©. Het controleert het bestuur en is nauw betrokken bij vergaderingen, doelstellingen, strategie en algemene aanpak. Het heeft, individueel of in groepsverband, de mogelijkheid om het functioneren van (leden van) het bestuur aan te kaarten, een initiatief dat altijd door het bestuur gehoord zal (moeten) worden.

Leden van de kerngroep hebben stemrecht, maar dit stemrecht vervalt als je niet komt opdagen voor een vergadering. Desalniettemin zal de agenda van tevoren altijd gedeeld worden, waardoor je, je toch kunt uitlaten over de thema’s die besproken worden. Mocht deze situatie zich voordoen, dan kun je iemand anders uit het bestuur je mandaat geven.

4.3.2 Vrienden van Su-Shi © zien zichzelf meer als sympathisanten die zich rondom bepaalde evenementen wel of niet beschikbaar kunnen stellen, bijvoorbeeld in verband met tijd. Input die zij aanleveren bij het bestuur of de kerngroep wordt meegenomen in de vergaderingen en vervolgens ook in de overwegingen. Indien een ‘Vriend van’ de vergadering wenst toe te spreken met bijv. nieuwe plannen, dan kan dat (bijvoorbeeld via een verzoek bij het bestuur). Ook onderkennen wij het nut van inhoudelijke bijdragen van vrienden van, bijvoorbeeld in de uitwerking van de Su-Shi © ideologie. Vrienden van zijn - in principe - welkom bij bijvoorbeeld brainstormdiners, maar hebben geen stemrecht.

Het is mogelijk om ‘Vriend van Su-Shi’ te worden via het leveren van een bijdrage aan een evenement, of door een financiële bijdrage te leveren.

5- Financiële structuur

MEER GEDETAILLEERDE INFORMATIE HIEROVER VOLGT IN DE EERSTVOLGENDE UPDATE

Rondom en tijdens de organisatie van Su-Shi © activiteiten is het, op basis van eerdere ervaringen, noodzakelijk om een aantal huisregels op te stellen.

 • Binnen Su-Shi © wordt de uitwisseling van informatie en gedachten gestimuleerd, maar niet met het doel te bekeren naar de islam of personen naar de eigen denominatie te draaien. Islamitische da’wa is vanuit dit oogpunt ook niet acceptabel binnen de context van Su-Shi ©. Elkaar informeren over stand- en uitgangspunten uiteraard wel;
 • Haatzaaien en het principe van takfir worden volledig afgewezen. Personen die mensen met een dergelijk gedachtegoed meenemen naar Su-Shi © activiteiten, zullen op zijn minst aangesproken, en mogelijk zelfs als ongewenst bestempeld worden. Haatzaaien en takfir zijn in hun volledigheid tegengesteld aan de principes en doelstellingen van Su-Shi ©;
 • Per activiteit wordt er door het bestuur, in samenwerking met de betrokken organisaties buiten Su-Shi ©, gekeken naar het ‘recht op uitnodigen’;
 • De dagvoorzitter van de activiteit kent spreekrecht toe aan deelnemers aan de activiteiten;
 • Het bestuur houdt zicht op alle activiteiten die door of met Su-Shi © georganiseerd worden. Wanneer het verloop van een evenementorganisatie niet volgens de gestelde richtlijnen of conform de principes van Su-Shi © verloopt, dan kan Su-Shi © te allen tijde de steun voor het evenement terugtrekken. Ook intern gezien, bijvoorbeeld bij het organiseren van een activiteit van het eerste type, heeft het bestuur een toezichthoudende rol. Deze plicht komt met het recht om onwenselijke situaties aan te kaarten, zonder daar persoonlijk op aangekeken te worden. Het bestuur geeft enkel om de doelstellingen van Su-Shi © en niet om persoonlijke eer en glorie. Vanuit dit opzicht moet dan ook begrepen worden dat opmerkingen niet op de man/vrouw gespeeld worden, maar vanuit het grotere idee plaatsvinden. Met het oog op het geanticipeerde groeien van Su-Shi © is het van belang om deze punten vanaf het begin goed te stroomlijnen en eerlijkheid in handelen te waarborgen;
 • Het heeft geen nut en het is daarmee geen doelstelling om intrareligieuze conflicten te negeren. Het is daarentegen wel een doelstelling om overeenkomsten te benoemen en mogelijke problemen of onduidelijkheden te benaderen via ontmoetingen in een veilige en positieve omgeving. ‘Struisvogel bijeenkomsten’ zijn niet effectief - benoemen kan - maar vanuit respect en verbinding handelen blijft te allen tijden een pre. Nuance in conflicten benoemen kan hierin een methode zijn.

6- Strategie

In eerste instantie richt Su-Shi © zich erop om de doelstellingen te behalen door gebruik van de olievlekformule. Volgens deze formule wordt de doelstelling van Su-Shi © verspreid via kleinschalige bijeenkomsten, waar vrienden, familieleden en bekenden van de initiatiefnemers bij welkom zijn. Via de weg van persoonlijke ontmoeting wordt de eerste stap gezet naar wederzijdse acceptatie door begrip voor de uitgangspositie van de ander te kweken.

Van de initiatiefnemers wordt verwacht dat zij overwogen keuzes maken aangaande de genodigden. Dit houdt in dat het in de beginfase aanbeveling geniet om belangstellenden uit te nodigen die blijk geven van een respectvolle houding naar anderen, niet op waarheidsoverwinning uit zijn, en een inclusivistische of zelfs pluralistische wereld- of geloofsbeschouwing. Ook van belang is dat de genodigden bereid en in staat zijn om het gedachtegoed verder te verspreiden in hun eigen netwerk.

Na het uitwerken van een conceptversie, zal Su-Shi © er tevens op gericht zijn om zowel persoonlijke als professionele als academische suggesties en inzendingen voor het omkaderen en doorontwikkelen van de door ons gewenste Su-Shi © ‘ideologie’ te verwelkomen. De contributies aan deze ideologie worden geëvalueerd door het Su-Shi © bestuur en mogelijk opgenomen in de statuten. De ingezonden stukken worden na mogelijke incorporatie onderdeel van de Su-Shi © ideologie en worden in die zin ook eigendom van Su-Shi ©. Auteurs krijgen - vanzelfsprekend - bronvermelding en krediet voor het aangeleverde werk.

Om te voldoen aan het open en informatieve karakter van Su-Shi ©, zijn ook niet-moslims welkom binnen het platform en de activiteiten ervan. Zodra Su-Shi © zichzelf meer nadrukkelijk geprofileerd en gepositioneerd heeft, zal nagedacht worden over de precieze benadering en rol van niet-moslims binnen het platform.

7- Definities

Dit document omvat een aantal begrippen die in deze lijst van definities vastomlijnd benoemd worden, om onduidelijkheden in de tekst te voorkomen.

 • Religieus pluralisme:

  De overtuiging dat uiteindelijk alle (wereld)religies ‘correct’ zijn, en dat zij allen een ander pad naar verlossing/bevrijding, en deels een perspectief op de waarheid bieden;

 • Religieus inclusivisme:

  De overtuiging dat slechts één religie volledig correct is, maar dat andere religies participeren in, of deels de ware religie onthullen.

 • Religieus exclusivisme:

  De overtuiging dat slechts één religie correct is, en dat alle conflicterende (vitale) kernpunten van andere religies verkeerd zijn.

Bron: Runzo, J. (2011). Pluralism and Relativism. In C. Meister (ed.), The Oxford Handbook of Religious Diversity (pp. 61-76). Oxford: Oxford University Press.